Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van thebigword – mei 2018

A Overwegende dat we bepaalde software ontwikkeld en in eigendom hebben, ook wel bekend als thebigword GMS®, thebigword TMS en thebigword IMS (gezamenlijk thebigword GMS® genoemd) alsmede verscheidene connectoren voor software van derden.

B Overwegende dat wij thebigword GMS® in licentie aan u willen geven conform de algemene voorwaarden die uiteengezet worden in deze conform de algemene voorwaarden die uiteengezet worden in de deze algemene voorwaarden van thebigword GMS® .

C Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen u en ons.

1. Definities en interpretatie

1.1 In deze algemene voorwaarden:

Beleid aanvaardbaar gebruik beschrijft een overeenkomst tussen u en ons waarin het eerlijke en acceptabele gebruik van de Diensten wordt gedefinieerd, en dit is opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Werkdag is elke dag die als werkdag is aangemerkt en geen nationale feestdag is in de tijdzone waarin we werken.

Kantooruren houdt in 9.00 uur tot 17.30 uur UTC (of Britse zomertijd (UTC+1).

Vertrouwelijke informatie betekent informatie (in elke vorm) die vertrouwelijk is en die u aan ons of wij aan u onthullen in het kader van onze diensten.

Contract houdt in een contract tussen u en ons voor de levering van Diensten, waarin deze algemene voorwaarden zijn opgenomen

Klant, u of uw betekent het bedrijf, de firma, de instelling of de rechtspersoon aan wie wij de Diensten verlenen.

Klantgegevens betekent alle gegevens, waaronder alle tekst-, geluids- of beeldbestanden die u aanbiedt of die uit uw naam worden aangeboden aan ons via uw gebruik van de Diensten, en door uw bevoegde gebruikers, of door ons uit uw naam worden ingevoerd in de informatievelden van de software waaruit thebigword GMS® bestaat.

Klantresources betekent klantspecifiek materiaal, zoals vertaalgeheugens die voor de klant toegankelijk zijn indien deze een abonnement heeft afgesloten op een Dienstenupgrade via het thebigword GMSTM Portal.

Ingangsdatum betekent de datum waarop u deze algemene voorwaarden aanvaardt – door middel van automatische aanvaarding of via een andere methode, en in het geval van de Dienstenupgrade is dit een jaar na de datum waarop u betaalt voor de Dienstenupgrade.

Rechten op intellectueel eigendom betekent alle huidige en toekomstige auteursrechten, patenten, handelsmerken of rechten op databases, uitvindingen of bedrijfsgeheimen, kennis, recht op ontwerpen, topografieën, handels- en bedrijfsnamen, domeinnamen, merken en apparaten (zowel geregistreerd als niet geregistreerd) en alle rechten op intellectueel eigendom en de toepassingen voor elk van deze rechten (indien deze toepassingen kunnen worden uitgevoerd) die bescherming bieden in elk land ter wereld.

Licentie betekent de licentie die is toegekend in clausule 2.1 hieronder.

Order betekent een Order voor de Diensten die u van tijd tot tijd levert.

Oorspronkelijk werk betekent documenten, bestanden, materialen en werk die door u worden aangeboden met als doel het uitvoeren van de Diensten.

Privacybeleid is het beleid waarin uiteen wordt gezet hoe we uw gegevens verzamelen en opslaan overeenkomstig uw gebruik van de Diensten.

Diensten betekent alle taaldiensten die beschikbaar zijn via het thebigword GMS® Portal en onder deze algemene voorwaarden worden uitgevoerd. Abonnement betekent de kosten die u aanvaardt met betrekking tot de levering van de Dienstenupgrade. Algemene voorwaarden betekent deze algemene voorwaarden.

Softwarelicentie voor thebigword GMS betekent de licentie met betrekking tot het thebigword GMS®-platform.

thebigword GMS® betekent de softwaretoepassingen waaruit thebigword Globalisation Management System® bestaat, waaronder thebigword TMS en thebigword IMS en alle andere systemen die wij mogelijk van tijd tot tijd zullen ontwikkelen. Verwijzing naar thebigword GMS® omvat de andere beschikbare systemen, tenzij anders aangegeven

thebigword GMS® Portal betekent de portal op de Website die toegang biedt tot thebigword GMS®

thebigword TMS betekent thebigword Translation Management System.

thebigword IMS of IMS Direct betekent thebigword Interpreting Management System.

Vertaald werk betekent de documenten, bestanden, materialen en werken die zijn vertaald en geproduceerd vanuit de originele werken in overeenstemming met uw instructies en door ons aan u verstrekt.

Dienstenupgrade betekent extra functies en functionaliteiten die in het afgenomen abonnement zijn inbegrepen.

Wij, ons, onze betekent Link Up Mitaka Limited (bedrijfsnummer 1789968) handelt als thebigword in relatie tot de vertaaldiensten, thebigword Interpreting Services Limited (bedrijfsnummer 06232449) in relatie tot de tolkdiensten en Gould Tech Solutions Limited (bedrijfsnummer 1926324) in relatie tot de Licentie, en hebben alle geregistreerde vestigingen in Link Up House, Ring Road, Lower Wortley, Leeds, LS12 6AB UK, en thebigword Inc. is gevestigd in 250 West 57th Street, Suite 420, New York, NY-10019, een Delaware Corporation. Alle bedrijven zijn 100% dochterondernemingen van thebigword Group Ltd.

Website betekent de website op www.thebigword.com en alle andere domeinen of subdomeinen in ons beheer of eigendom waarnaar u wordt doorverwezen als onderdeel van uw gebruik van de Diensten.

Gebruiksvoorwaarden website betekent onze algemene voorwaarden voor het gebruik van de website, inclusief bepaald beleid. Jaar betekent een periode van 12 maanden beginnend op de Ingangsdatum en iedere periode van 12 maanden daarna. U of uw betekent het bedrijf, de firma, de instelling of de rechtspersoon aan wie wij de Diensten verlenen.

1.2 Clausule, schema en paragraafkoppen zijn bedoeld om referentie gemakkelijker te maken en hebben geen invloed op de interpretatie van deze voorwaarden en

1.3 Een verwijzing naar een bedrijf omvat elk bedrijf, elke firma of andere instantie, waar en hoe dan ook opgericht of

1.4 Verwijzingen naar het enkelvoud omvatten het meervoud (en omgekeerd) en woorden ter aanduiding van personen of een partij omvatten personen, rechtspersonen, partnerschappen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en andere partijen

1.5 Een verwijzing naar een statuut of wettelijke bepaling is een verwijzing op basis van de huidige overeenkomst, zoals voorlopig van kracht, rekening houdend met eventuele wijzigingen, uitbreidingen of re-enactments, en omvat voorlopige secundaire wetgeving zoals voorlopig van kracht in het kader van

1.6 Verwijzingen naar ‘documenten’, ‘records’, ‘boeken’ en ‘gegevens’ zullen informatie omvatten die aanwezig is op computerprogramma’s en disks en andere door computers leesbare indelingen of records die anders dan in leesbare vorm worden bewaard, maar die in een leesbare vorm kunnen worden geproduceerd

1.7 Met ‘inbegrip’ wordt bedoeld ‘met inbegrip van, maar niet beperkt tot’ en met het woord ‘omvat’ wordt bedoeld ‘omvat, zonder beperking’.

1.8 Technische termen moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het algemene gebruik in de computerindustrie

2. Algemeen

2.1 Elk contract is onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (met inbegrip van alle voorwaarden die u van plan bent toe te passen op een order, specificatie of ander document). Geen enkele voorwaarde die is goedgekeurd, geleverd met of opgenomen is in uw order, specificatie of ander document is onderdeel van het Contract omdat een dergelijk document vermeld wordt in het Contract. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen of levering van diensten en elke afwijking daarvan blijft zonder gevolg tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons overeengekomen. U erkent dat u geen beroep hebt gedaan op enige verklaring, belofte of vertegenwoordiging door ons anders dan is uiteengezet in de algemene voorwaarden. Niets in deze voorwaarde is een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van het bedrijf voor een frauduleuze voorstelling van zaken.

2.2 Elke order of acceptatie van een offerte voor diensten door u (mondeling of schriftelijk of gegenereerd door onze systemen) wordt geacht: (i) een aanbod te zijn van u om de diensten af te nemen onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden; en (ii) bij gebreke van enig bewijselement in tegengestelde zin, te worden verstrekt door uw gemachtigde vertegenwoordiger. Elke door u geplaatste order wordt door ons pas geaccepteerd nadat een schriftelijke of geautomatiseerde orderbevestiging door ons is verstrekt. Elke offerte wordt gegeven op basis van het feit dat er geen Contract tot stand komt totdat we een bevestiging van de bestelling sturen. Dit moet worden ondersteund door een wederzijds overeengekomen kredietlimiet

2.3 Onze schriftelijke offertes worden verstrekt op basis van het feit dat de opgegeven voorwaarden open blijven voor het plaatsen van orders gedurende 30 dagen vanaf de datum van afgifte

2.4 Offertes worden gegeven op basis van uw beschrijving van het bronmateriaal, het doel van de vertaling en eventuele andere instructies. Dergelijke offertes kunnen te allen tijde worden gewijzigd indien naar ons oordeel de beschrijving van het bronmateriaal wezenlijk ontoereikend is of

2.5 Informatie verstrekt in onze brochures, catalogi of ander gepubliceerd materiaal is slechts een algemene beschrijving en maakt geen deel uit van de

2.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan u geleverde Diensten, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.

2.7 In het geval van een strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van een werkomschrijving (“WO”) of inkooporder (“IO”), prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk in de WO of IO staat vermeld dat het een aantal bepalingen van deze algemene voorwaarden buiten werking stelt en de WO of IO is ondertekend door beide partijen. In dit geval zijn de in de plaats getreden bepalingen uitsluitend van toepassing op de betreffende WO.

3. Levering

3.1 De datums voor levering van de vertalingen of de datums voor het uitvoeren van de diensten zijn slechts een schatting en, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn niet van wezenlijk belang voor de levering en de prestaties, en vertraging geeft u niet het recht leveringen of prestaties te weigeren of uitvoering van deze overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden

3.2 Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van een vertraging in levering of uitvoering of het niet nakomen van de leverings- of uitvoeringsverplichting als de duur van de vertraging niet substantieel is of als de vertraging of het niet nakomen van de leverings- of uitvoeringsverplichting het gevolg is van te late levering of uitvoering of het niet nakomen van de leverings- of uitvoeringsverplichting door leveranciers of onderaannemers, tekort aan arbeidskrachten, overmacht, brand, ongunstige of uitzonderlijke weersomstandigheden, industriële acties, vijandelijkheden, overheidsbevel of interventie (al dan niet van rechtswege) of enige andere oorzaak buiten onze macht of andere onverwachte of uitzonderlijke omstandigheden

3.3 Het versturen of bezorgen via een vervoerder (met inbegrip van berichten, fax, e-mail) voor verzending aan u, wordt, voor de toepassing van deze overeenkomst, als levering aan u beschouwd. Het risico gaat bij levering van de vertaling over op u

4. Licentie

4.1 Onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden (en wanneer wij u voorzien van een Dienstenupgrade, tegen betaling van het abonnement), verlenen wij u hierbij, uitsluitend voor zakelijke doeleinden, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepelijke, licentie voor het gebruik van thebigword GMS®. U zult voorkomen dat meerdere medewerkers binnen uw organisatie de licentie gebruiken. Daarnaast zult u ervoor zorgen dat alleen u uw inloggegevens/wachtwoord gebruikt.

4.2 Het abonnement wordt gedurende de looptijd een jaar na de ingangsdatum beoordeeld en vervolgens telkens na een jaar. Deze datum kan met wederzijdse instemming worden veranderd. Als de beoordeling van het abonnement niet overtuigend is, hebben wij het recht om de licentie en de betaling van het abonnement door u te schorsen op de verjaardag van de ingangsdatum, in elk jaar van de looptijd.

4.3 U dient te allen tijde te voldoen aan ons Beleid aanvaardbaar gebruik en u garandeert dat u dit hebt gelezen, aanvaard en begrepen

4.4 De rechten die onder deze algemene voorwaarden worden toegekend worden uitsluitend aan u toegekend en worden niet beschouwd als toegekend aan een van uw dochtermaatschappijen of aan uw bedrijf.

4.5 Wij respecteren uw privacy, lees a.u.b. ons Privacy beleid voor meer informatie over de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen en opslaan.

4.6 U MAG NIET:

(a) proberen thebigword GMS® of een deel daarvan te dupliceren, wijzigen of verspreiden; (b) proberen thebigword GMS® te decompileren, demonteren, reverse-engineeren of anderszins reduceren tot een leesbare vorm, tenzij dit is toegestaan onder geldende wet- en regelgeving die niet in aanmerking komt voor uitsluiting door beide partijen in onderling overleg; (c) thebigword GMS® gebruiken voor het verlenen van diensten aan derden, behalve indien dit vooraf en schriftelijk door beide partijen is overeengekomen; (d) onze Rechten zoals beschreven in deze algemene voorwaarden overdragen, tijdelijk of permanent, of (e) proberen toegang tot thebigword GMS® te krijgen, of anderen hierbij te assisteren, tenzij in deze algemene voorwaarden iets anders is bepaald.

5. Softwarediensten

5.1 We zullen aan u een uniek wachtwoord verstrekken, dat in eerste instantie door ons wordt aangemaakt en door u kan worden gewijzigd, zodat u toegang hebt tot thebigword GMS®. U moet een geldig e-mailadres hebben om het beheer van uw gebruikersaccount te vergemakkelijken en

5.2 Toegang tot thebigword GMS® is beperkt tot de geselecteerde en aangekochte (indien van toepassing) functionaliteit door

5.4 U bent er volledig verantwoordelijk voor dat u het wachtwoord voor het gebruik van thebigword GMS® geheimhoudt en veilig bewaart

5.5 We hebben het recht het gebruik van de licentie te controleren. Een dergelijke audit mag niet vaker dan eenmaal per kwartaal worden uitgevoerd, op onze kosten, en moet worden uitgeoefend met een redelijke voorafgaande kennisgeving, op een manier die uw normale zakelijke activiteiten niet aanzienlijk belemmert. Als uit een dergelijke controle blijkt dat de Licentie door meer dan een persoon wordt gebruikt, behouden wij, onverminderd onze andere rechten, het recht om uw wachtwoord uit te schakelen en/of de licentie op te schorten en/of te beëindigen.

5.6 Routineonderhoud aan thebigword GMS® wordt waar mogelijk uitgevoerd tussen 22.00 uur – 00.00 uur, 06.00 uur – 08.00 uur en in het weekend (alle Britse tijden), tenzij we u hiervan binnen een redelijke termijn in kennis stellen. In elk geval mogen we thebigword GMS® onderbreken om noodonderhoud tijdens werktijden uit te voeren.

5.7 Het onderhoud omvat alle regelmatig geplande foutencorrecties, software-updates en die upgrades die beperkt zijn tot verbeteringen aan functies die zijn beschreven in thebigword GMS®. Ondersteuning voor extra functies die door ons zijn ontwikkeld, zoals door u gevraagd, kan afzonderlijk worden gekocht voor onze dan geldende

5.8 Mocht u van mening zijn dat thebigword GMS® een fout bevat, dan kunt u op elk moment een foutmeldingenrapport indienen. Tijdens onderhoudsperioden kunnen we, naar eigen goeddunken, versies upgraden, foutcorrecties installeren en patches toepassen op thebigword GMS®.

5.9 We zullen de twee meest recente versies van thebigword GMS™ technisch ondersteunen. Onze 24-uurs helpdesk voor technische ondersteuning is bereikbaar via https://support.thebigword.com/. We doen wat redelijkerwijs nodig is om ondersteuningsverzoeken te verwerken, indien nodig, volgnummers voor het volgen van incidenten afgeven, de oorzaak van het probleem in kaart te brengen en uw correspondentie te beantwoorden. Ons callcenter voor technische ondersteuning reageert binnen 24 uur op alle ondersteuningsverzoeken, volgens

5.10 We behouden ons het recht voor de diensten uit te breiden, te verwijderen, te wijzigen of aan te passen, maar stellen u zo snel als praktisch mogelijk van een dergelijke wijziging op de hoogte.

6. Onze verplichtingen

6.1 Wij verbinden ons ertoe dat de onderhouds- en ondersteuningsdiensten (zoals hierboven beschreven) met alle redelijke vaardigheden worden uitgevoerd en tijd van levering zal geen essentieel onderdeel van het contract uitmaken.

6.2 We zullen ons redelijke commerciële inspanningen getroosten om eventuele niet goed werkende functies zodanig aan te passen dat deze goed werken, of u voorzien van een alternatief middel om de gewenste prestaties te verkrijgen. Een dergelijke correctie of vervanging vormt uw enige en uitsluitende genoegdoening voor elke schending van de verplichtingen die in deze clausule zijn uiteengezet. Niettegenstaande het voorgaande garanderen wij niet dat uw gebruik van thebigword GMS® ononderbroken of vrij van fouten zal zijn.

6.3 Alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden geïmpliceerd door statuut of gewoonterecht zijn, voor zover toegestaan ​​door de wet, uitgesloten van deze algemene voorwaarden en

6.4 Deze algemene voorwaarden beletten ons niet om soortgelijke overeenkomsten aan te gaan met derde partijen, of om onafhankelijk materialen, producten of diensten te ontwikkelen, gebruiken, verkopen of in licentie te geven die vergelijkbaar zijn met die welke onder deze algemene voorwaarden worden aangeboden.

6.5 De diensten worden verricht met de zorgvuldigheid en deskundigheid die een redelijke dienstverlener zou betrachten en overeenkomstig de standaard die op de verbonden dienst van toepassing is.

6.6 We zullen met alle redelijke bekwaamheid en zorg het personeel selecteren dat de vertalingen of de diensten uitvoert.

6.7 Voorwaarden, garanties, expliciet of impliciet, over de kwaliteit of geschiktheid voor het doel van de diensten of de vertalingen zijn niet opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden.

6.8 We zullen geen aansprakelijkheid jegens u aanvaarden voor onschuldige of nalatige onjuiste voorstelling op grond van enige mondelinge of schriftelijke verklaring die is afgelegd door of namens ons voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, en u bent niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van een dergelijke onjuiste voorstelling.

6.9 We garanderen niet dat de vertaling of de dienst aan uw specifieke eisen zullen voldoen en, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garanderen wij niet dat de werking van de vertaling die wij u hebben gestuurd of de diensten die door ons zijn uitgevoerd, ononderbroken of foutloos zijn. Bovendien geven wij geen garanties of doen geen uitspraken over het gebruik van de vertalingen of de geleverde diensten terzake van correctheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

6.10 U erkent dat alle originele werken en vertaalde werken die door en aan u worden verzonden via internet of via het ‘thebigword GMS ®-platform, niet gegarandeerd beschermd kunnen worden tegen van het risico van onderschepping of beschadiging, ook niet als deze in een gecodeerde vorm worden verzonden, en dat we niet aansprakelijk zijn voor verlies, beschadiging of onderschepping van originele of vertaalde bestanden.

6.11 Waar

6.11.1 het door u vereist is dat wij onze diensten bespoedigen en/of

6.11.2 stellen we voor dat u een aantal van onze diensten gebruikt voor het uitvoeren van de vereiste werkzaamheden en dat, wanneer u ze niet allemaal accepteert, het risico bestaat dat de kwaliteit van de diensten niet van de hoge standaard is die wij normaliter bieden. In dat geval wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de vertaalde werken af en accepteert u dat:

a) de door ons geleverde diensten mogelijk niet het kwaliteitsniveau niveau hebben dat u in het kader van onze normale bedrijfsactiviteiten zou mogen verwachten;

b) er delen weggelaten kunnen zijn of er onjuistheden of andere fouten in de geleverde diensten kunnen voorkomen. Dit geeft u niet het recht het contract te annuleren of te weigeren om ons te betalen voor de levering van de diensten; en

c) u vrijwaart ons van aansprakelijkheid voor verliezen of schade die uit een dergelijke fout kunnen voortvloeien of

7. Uw verplichtingen

7.1 U zult ons alle nodige medewerking verlenen met betrekking tot deze algemene voorwaarden en informatie aanleveren die van tijd tot tijd vereist is om de diensten te kunnen leveren

7.2 U zult van tijd tot tijd dergelijke persoonlijke assistentie verlenen die redelijkerwijs door ons kan worden gevraagd

7.3 U dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot onze activiteiten die onder deze algemene voorwaarden worden verricht en

7.4 U zult al uw verantwoordelijkheden zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden tijdig en efficiënt uitvoeren. In geval van vertraging bij het aanleveren van deze hulp, zoals door de partijen overeengekomen, kunnen we elk tijdschema of leveringsschema uiteengezet in deze algemene voorwaarden aanpassen voor zover redelijkerwijs op enig moment noodzakelijk.

7.5 U garandeert, verklaart en verzekert dat het materiaal dat u indient geen obscene, godslasterlijke of smadelijke elementen zal bevatten en geen (direct of indirect) inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij

7.6 Tenzij anderszins door ons overeengekomen, mag u (hetgeen voor de doeleinden van deze clausule ook alle aan uw bedrijf gelieerde ondernemingen, hun of uw werknemers, bestuurders, opdrachtgevers of aandeelhouders omvat), gedurende een periode van vijf jaar na beëindiging van het contract, direct of of indirect, voor eigen rekening of voor een andere persoon, firma of bedrijf, een vertaler of tolk (“taalkundige”) die in naam van ons op grond van deze overeenkomst diensten en/of vertaalde werken aan u heeft geleverd niet in dienst nemen of op daarmee vergelijkbare wijze te werk te stellen. In het geval van schending van deze clausule, gaat u ermee akkoord ons een bedrag te betalen dat gelijk is aan de totale vergoeding die door ons aan de taalkundige is betaald voor het jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum waarop u de diensten van de taalkundige heeft afgenomen.

7.7 Op ons verzoek gaat u ermee akkoord ons te vrijwaren (wat voor het doel van deze clausule ook onze werknemers, agenten en onderaannemers omvat), en niet aansprakelijk te stellen voor alle verliezen, schade, verwondingen, kosten en uitgaven van welke aard dan ook die door ons worden geleden voor zover deze worden veroorzaakt door of verband houden met:

7.7.1 originele werken of materialen die door u zijn verstrekt en in ons bezit zijn of gebruikt worden met betrekking tot de levering van de diensten, inclusief de schending van enige intellectuele eigendomsrechten van een derde in of aan dergelijke oorspronkelijke werken of

7.7.2 elke inbreuk op de garantie die door u in deze clausule wordt gegeven

7.7.3 elke schending door u van deze algemene voorwaarden

7.8 In het geval dat u van ons verlangt de diensten op uw locatie te leveren, zult u:

7.8.1 Medewerkers met de juiste vaardigheden en ervaring de verantwoording geven voor onze

7.8.2 Toegang verschaffen tot gebouwen, tolksystemen en andere voorzieningen die redelijkerwijs vereist zijn door

7.8.3 De informatie verstrekken die wij nodig hebben om de diensten uit te voeren en ervoor te zorgen dat al deze informatie juist is en

7.8.4 Ervoor zorgen dat alle noodzakelijke veiligheids- en beveiligingsmaatregelen aanwezig zijn op uw

7.9 Wij zijn gerechtigd u extra kosten en onkosten in rekening te brengen die wij mogelijk maken als gevolg van gevaarlijke omstandigheden of materiaal bij u op locatie.

7.10 We zijn niet verplicht de diensten te blijven uitvoeren indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat dit een inbreuk op de garantie zou betekenen die u in deze clausule 7 hebt gegeven, een onrechtmatige daad of een veiligheidsrisico is

8. Kosten en betaling

8.1 Alle abonnementen waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen, zijn exclusief BTW en alle andere rechtmatige belastingen en heffingen die op onze factu(u)r(en) worden vermeld

8.2 Het abonnement is onmiddellijk online betaalbaar via een externe aanbieder van betalingsdiensten. Als dit u niet uitkomt, wordt onmiddellijk een factuur voor een jaarabonnement naar u toegestuurd. De vereiste toegang tot de geüpgradede diensten is pas beschikbaar nadat de betaling is ontvangen.

8.3 Offertes in een andere valuta dan het pond sterling zijn gebaseerd op de wisselkoers op het moment van uitbrengen van de offerte en, tenzij anders vermeld, kan de prijs naar boven of beneden worden herzien indien een andere wisselkoers geldt op de datum van

8.4 Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn ontvangen. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden. Alle vragen met betrekking tot de factuur en/of de diensten voor elke factureringsperiode dienen binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze factuur door u te worden ingediend. Indien binnen deze periode van 10 dagen geen vragen worden ingediend, wordt de factuur als geaccepteerd beschouwd.

8.5 Wanneer de diensten in fasen en/of over een periode van meer dan 60 dagen worden geleverd, kunnen we u maandelijks factureren of na voltooiing van elke fase van het werk

8.6 Zelfs nadat u onze offerte hebt aanvaard, behouden we ons het recht voor om, naar eigen absolute goeddunken, niet aan uw bestelling te werken indien we redenen hebben om aan uw de kredietwaardigheid te twijfelen.

8.7 Als we per vergissing een vertaal- of tolkopdracht tegen een te lage prijs aanbieden, zijn we niet aansprakelijk voor het leveren van de vertaling of het uitvoeren van de tolkopdracht tegen de aangegeven prijs, op voorwaarde dat we u op de hoogte brengen voordat we de vertalingen naar u verzenden of beginnen met de tolkopdracht. In dat geval zullen we u de juiste prijs melden, zodat u kunt beslissen of u de vertaling of de tolkopdracht op dat moment wilt bestellen.

9. Eigendomsrechten

9.1 We bevestigen dat we alle rechten met betrekking tot thebigword GMS® bezitten die nodig zijn om alle rechten te verlenen die we geacht zijn te verlenen onder en in overeenstemming met de voorwaarden van deze algemene voorwaarden.

9.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten op de diensten en thebigword GMS® berusten bij ons en/of onze licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit document, verlenen deze algemene voorwaarden u geen rechten op patenten, auteursrechten, databaserechten, bedrijfsgeheimen, handelsnamen, handelsmerken (ongeacht of deze al dan niet gedeponeerd zijn) of enige andere rechten of licenties met betrekking tot de diensten of thebigword GMS®.

9.3 De Klantbronnen en Klantgegevens blijven te allen tijde uw

9.4 U verleent ons een licentie om zowel de klantgegevens als de klantbronnen te gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om aan onze verplichtingen onder deze algemene voorwaarden te voldoen en u zult ons schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren van alle verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven die voortvloeien uit en verband houden met enige vordering met betrekking tot ons gebruik van de klantgegevens en klantenbronnen, inclusief (zonder beperking) enige claim dat de klantgegevens en/of de klantbronnen (of een deel daarvan) inbreuk maken op de rechten van het intellectueel eigendom van een derde partij

9.5 Elke partij kan toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie van de andere partij om haar verplichtingen onder deze algemene voorwaarden na te komen. Zowel clausule 10 als ons privacybeleid hebben betrekking op de behandeling van vertrouwelijke informatie

9.6 We erkennen dat de klantgegevens en de klantbronnen de vertrouwelijke informatie zijn van de

9.7 Deze clausule 9 blijft ook na beëindiging van de algemene voorwaarden van kracht

9.8 Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, op de originele werken en de vertaalde werken komen toe aan u (of uw licentiegevers), maar om twijfel te voorkomen, verleent u hierbij aan ons (en onze onderaannemers) een licentie voor het opslaan en gebruiken van de originele werken en de vertaalde werken voor de duur van het contract en met het oog op het leveren van de services aan

9.9 U erkent dat wij zullen profiteren van technieken, concepten en knowhow die we tijdens het uitvoeren van de diensten en diverse andere projecten (“Kennis”) hebben ontwikkeld en geleerd. U gaat ermee akkoord dat niets in deze algemene voorwaarden ons belet om dezelfde of soortgelijke diensten voor derden uit te voeren en dat wij het recht hebben om de diensten te gebruiken of te exploiteren.

10. Vertrouwelijkheid

10.1 Onder voorbehoud van clausule 3 en (van onze kant) behalve voor zover voor ons noodzakelijk om de diensten te verlenen, mag geen van de partijen de vertrouwelijke informatie van de andere partij gebruiken.

10.2 Onder voorbehoud van clausule 3 mag geen van de partijen enige vertrouwelijke informatie van de andere partij aan enige andere persoon bekendmaken.

10.3 Beide partijen kunnen de vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar maken:

10.3.1 Indien verplicht door de wet of door een regelgevende instantie, op voorwaarde dat de partij die de vertrouwelijke informatie openbaar dient te maken, voor zover dit wettig en praktisch uitvoerbaar is:

10.3.2 De eigenaar onverwijld in kennis stelt van dergelijke verplichting; en

10.3.3 Samenwerkt met de eigenaar over de wijze, omvang of timing van een dergelijke openbaarmaking of over enige actie die de eigenaar kan ondernemen om de geldigheid van dergelijke actie aan te vechten

10.4 Aan zijn personeel (of een van zijn gelieerde bedrijven), personeel van onderaannemers of een persoon van wie de taken redelijkerwijs een dergelijke openbaarmaking vereisen, op voorwaarde dat de partij die dergelijke openbaarmaking doet, ervoor zorgt dat elke persoon aan wie informatie bekendgemaakt wordt:

10.4.1 Op de hoogte is van de geheimhoudingsplicht krachtens deze algemene voorwaarden; en

10.4.2 Voldoet aan die verplichtingen alsof hij/zij eraan gehouden is

10.5 De geheimhoudingsplicht vervat in dit artikel 10 blijft ook na beëindiging van het contract van kracht

10.6 De ontvangende partij gaat ermee akkoord dat de door de ontvangende partij in deze overeenkomst aanvaarde verplichtingen noodzakelijk en redelijk zijn voor de bescherming van de bekendmakende partij en haar bedrijf, en de ontvangende partij gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat een schadevergoeding in de vorm van een geldbedrag ontoereikend is om de bekendmakende partij schadeloos te stellen voor het niet nakomen door de ontvangende partij van haar afspraken en overeenkomsten zoals vervat in deze clausule 10. Bijgevolg is elke partij het erover eens dat, naast eventuele andere beschikbare rechtsmiddelen, de partij die de bekendmaking doet het recht heeft een gerechtelijk bevel te vragen tegen de dreigende schending van deze voorwaarden of de voortzetting van een dergelijke schending door de ontvangende partij, zonder te hoeven aantonen dat

11. Gegevensbescherming

11.1 Wanneer wij persoonsgegevens verwerken in het kader van de levering van diensten, is het bijgevoegde Gegevensbeschermingsschema van toepassing.

11.2 In geval van enige inconsistentie tussen deze algemene voorwaarden en het gegevensbeschermingsschema, prevaleert het gegevensbeschermingsschema.

12. Vrijwaring

12.1 We zullen u, uw functionarissen, directeurs en medewerkers verdedigen tegen elke vordering die thebigword GMS® met ingang van de effectieve datum, een patent uit het Verenigd Koninkrijk, het auteursrecht, databaserecht of recht op vertrouwelijkheid schendt, en zullen u vrijwaren van de bedragen die opgelegd zijn aan u voor het schikken van een dergelijke vordering, op voorwaarde dat:

(a) we onverwijld op de hoogte worden gesteld van een dergelijke vordering;

(b) u ons redelijke medewerking verleent bij de verdediging en/of schikking van een dergelijke vordering, op onze kosten; en

(c) wij exclusief bevoegd zijn om de vordering te verdedigen of te schikken

12.2 Bij de verdediging of schikking van de vordering kunnen we voor u het recht verkrijgen om thebigword GMS® te blijven gebruiken, vervangen of wijzigen zodat het niet langer inbreuk maakt of, indien dergelijke rechtsmiddelen niet redelijkerwijs beschikbaar zijn, deze algemene voorwaarden beëindigen zonder aansprakelijkheid voor Wij zijn niet aansprakelijk als de vermeende inbreuk gebaseerd is op:

(a) een modificatie van thebigword GMS® door anderen dan ons; of

(b) uw gebruik van thebigword GMS® op een manier die in strijd is met de instructies die u van ons hebt ontvangen; of

(c) uw gebruik van thebigword GMS® nadat u van ons of van een andere toepasselijke partij in kennis bent gesteld van de vermeende of feitelijke inbreuk

12.3 Het voorgaande is een weergave van uw enige en exclusieve rechten en rechtsmiddelen, en van onze volledige verplichting en aansprakelijkheid inzake octrooi, auteursrecht, database of recht op vertrouwelijkheid

13. Beperking van aansprakelijkheid

13.1 Deze clausule beschrijft onze volledige financiële aansprakelijkheid (inclusief iedere aansprakelijkheid wegen handelingen of nalatigheid van haar werknemers, agenten en onderaannemers) inzake: een schending van de algemene voorwaarden (inclusief de vrijwaring zoals uiteengezet in clausule 12), het gebruik van thebigword GMS® of een toezegging, verklaring of onrechtmatig handelen of nalaten, inclusief nalatigheid, voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden.

13.2 Niets in deze algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, fraude of frauduleuze handelingen.

13.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige winstderving, bedrijfsschade, verlies van goodwill en/of gelijksoortig verlies of puur economisch verlies, of voor enige speciale, indirecte of vervolgschade, kosten, fysieke schade, toeslagen of uitgaven

13.4 U neemt de volledige verantwoordelijkheid op u voor de resultaten die zijn verkregen door het gebruik van thebigword GMS® en voor eventuele uit dergelijk gebruik getrokken conclusies. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door fouten of onvolledigheden in enige informatie, instructies of scripts die door u aan ons zijn verstrekt in verband met thebigword GMS®, of enige handelingen of onvolledigheden van onze naar u toe, inclusief met betrekking tot klantgegevens ingevoerd door

13.5 Onze totale contractaansprakelijkheid, onrechtmatige daad ( met inbegrip van nalatigheid of schending van een wettelijke plicht), verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anders, die in verband staan met de prestatie of de overwogen prestatie van deze algemene voorwaarden, zal gelimiteerd zijn tot de prijs die u hebt betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop de claim

14. Geschillenbeslechting

14.1 Indien tussen partijen een geschil ontstaat met betrekking tot de door ons geleverde diensten, zal een dergelijk geschil op verzoek van een van de partijen worden verwezen naar een persoon die door de partijen is overeengekomen of (bij gebrek aan overeenstemming binnen 7 dagen na kennisgeving door beide partijen) naar een persoon die op het moment van de aanvraag wordt benoemd na verzoek van een van beide partijen door de waarnemend voorzitter van het Instituut voor Vertaling en Tolken.

14.2 Een dergelijke persoon wordt aangesteld om als deskundige op te treden en niet als scheidsrechter en de beslissing van die persoon is definitief en bindend, en.

14.3 De kosten van een dergelijke deskundige worden gelijkelijk door de partijen gedragen, tenzij anders door een dergelijke deskundige

14.4 Niets in deze clausule belet een partij om zo snel mogelijk voorziening in arbitraal kort geding te vragen bij een rechtbank die bevoegd is om die

15. Schorsing

15.1 We behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden, de diensten en/of uw toegang tot thebigword GMS® op te schorten en/of te beëindigen als u een betalingsachterstand heeft, als we misbruik van onze software vermoeden of als dit vereist is door De opschorting van diensten wordt beëindigd nadat u de factuur hebt betaald.

15.2 U stemt ermee in en erkent dat wij niet verplicht zijn om klantgegevens te bewaren en dat dergelijke klantgegevens onherroepelijk kunnen worden verwijderd als uw account 30 dagen achterstallig is of

16. Duur en beëindiging

16.1 Deze algemene voorwaarden en de hieronder verleende licentie gaan in op de ingangsdatum en blijven daarna van kracht, tenzij een van de partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden. U heeft geen recht op terugbetaling van een abonnement als u een deel van een jaar beëindigt of in de loop van het jaar een downgrade hebt gevraagd, tenzij u uw abonnement jaarlijks betaalt, in welk geval u de restitutie ontvangt op de laatste dag van de maand volgend op het verstrijken van de opzeggingstermijn, met aftrek van een deactiveringsvergoeding van 10% van het abonnement.

16.2 Onverminderd eventuele andere rechten of rechtsmiddelen waarop de partijen mogelijk recht hebben, kan elke partij deze algemene voorwaarden en de hieronder verleende licentie onmiddellijk en zonder aansprakelijkheid jegens de ander beëindigen indien:

(a) de andere partij deze algemene voorwaarden wezenlijk schendt en (indien een dergelijke schending kan worden verholpen) nalaat deze schending te herstellen binnen 30 werkdagen nadat die partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de schending;

(b) een order wordt geplaatst of een resolutie wordt genomen voor de liquidatie van de onderneming van de andere partij, of zich omstandigheden voordoen die een rechtbank van de bevoegde jurisdictie het recht geeft om een liquidatiemaatregelen te nemen ten aanzien van de andere partij;

(c) een beschikking wordt uitgevaardigd, voor de benoeming van een curator, voor het beheer van de zaken, het bedrijf en de goederen van de andere partij, of documenten worden ingediend bij een bevoegde rechtbank voor de benoeming van een curator van de andere partij, of kennisgeving van de intentie tot benoeming een curator wordt gegeven door de andere partij of haar bestuurders of door een vlottend zekeringsrechthouder (zoals gedefinieerd in paragraaf 14 van Bijlage B1 bij de Insolvency Act 1986);

(d) een ontvanger is aangesteld over enige eigendommen of bedrijfsmiddelen van de andere partij, of indien zich omstandigheden voordoen die een bevoegde rechtbank of een schuldeiser het recht geven om een curator of manager van de andere partij te benoemen, of indien een andere persoon de activa van andere partijen in bezit neemt of verkoopt;

(e) de andere partij een regeling of akkoord treft met haar schuldeisers, of een verzoek indient bij een bevoegde rechtbank om de schuldeisers op enigerlei wijze te beschermen, of failliet wordt verklaard;

(f) de andere partij de bedrijfsvoering beëindigt of dreigt te beëindigen; of

(g) op de andere partij een soortgelijke maatregel naar buitenlands recht van toepassing is;

16.3 Bij beëindiging van deze algemene voorwaarden en de hieronder verleende licentie om welke reden dan ook:

(a) worden alle licenties inclusief de licentie verleend onder deze algemene voorwaarden onmiddellijk beëindigd;

(b) zal elke partij het gebruik van de apparatuur, eigendom, materialen en andere items (en alle kopieën daarvan) die toebehoren aan de andere partij staken en deze retourneren;

(c) we kunnen de klantgegevens in ons bezit vernietigen of anderszins afvoeren, tenzij we, uiterlijk tien dagen na de ingangsdatum van de beëindiging of het verstrijken van deze algemene voorwaarden en de hieronder verleende licentie, een schriftelijk verzoek ontvangen voor de levering aan u van de back-up van klantgegevens die op dat moment het recentst is. Wij zullen redelijke commerciële inspanningen doen om de back-up aan u te leveren binnen 30 dagen nadat we een dergelijk schriftelijk verzoek hebben ontvangen, op voorwaarde dat u op dat moment alle verschuldigde vergoedingen en kosten heeft betaald (ongeacht of deze verschuldigd zijn op de beëindigingsdatum). U bent verplicht alle redelijke kosten betalen die door ons zijn gemaakt voor het retourneren of verwijderen van klantgegevens; en

(d) de op het tijdstip van beëindiging bestaande rechten en rechtsmiddelen van de partijen, evenals de voortgezette geldigheid van bepalingen die uitdrukkelijk van kracht blijven na beëindiging, blijven onaangetast.

16.4  Indien u de overeenkomst vervolgens opschort, beperkt of anderszins in het gedrang brengt (door een handeling of nalatigheid van uzelf of een derde waarop u vertrouwt), blijft de volledige prijs van de overeenkomst verschuldigd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

17. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u uit hoofde van de overeenkomst voor tekortkomingen die ons niet kunnen worden toegerekend, waaronder (maar niet beperkt tot) stakingen of andere arbeidsconflicten (ongeacht of deze het personeel van het bedrijf of van een andere partij betreffen), storing in nutsdiensten of vervoersnetwerken, calamiteiten, oorlog, oproer, burgerlijke onrust, vandalisme, naleving van een wettelijk voorschrift of bevelen, normen, reglementen of aanwijzingen van overheidswege, ongevallen, falen van uitrusting of machines, brand, overstroming, storm of verzuim van leveranciers of onderaannemers, op voorwaarde dat u op de hoogte wordt gebracht van een dergelijke gebeurtenis en de verwachte duur ervan.

18. Exportvoorwaarden

18.1 U bent verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving of voorschriften met betrekking tot de invoer van de vertaalde werken en de wederinvoer van de originele werken in het land van bestemming en voor de betaling van alle eventuele invoerrechten daarop

18.2 U mag de vertaalde werken niet aanbieden voor wederverkoop in een verboden land (zoals van tijd tot tijd vastgesteld door het DTI of andere Britse overheidsinstantie en/of het ministerie van Handel of een andere Amerikaanse overheidsinstantie) of in een ander land waarvan wij u mededeling doen op of vóór het moment dat uw order wordt geplaatst, noch de vertaalde werken verkopen aan een persoon indien u weet of reden hebt om aan te nemen dat die persoon voornemens is de vertaalde werken in een dergelijk land door te verkopen

18.3 U mag de technische gegevens die zijn verkregen onder deze algemene voorwaarden of vertaalde werken die zijn geproduceerd met behulp van dergelijke gegevens niet direct noch indirect exporteren naar een land waarvoor de Amerikaanse of Britse overheid of een van hun instanties een exportvergunning of andere overheidsgoedkeuring vereist, zonder eerst een dergelijke licentie te verkrijgen

19. Anticorruptie en anti-omkoping

19.1 U zult

(a) voldoen aan alle toepasselijke wetten, statuten en voorschriften met betrekking tot anti-omkoping en corruptie, inclusief maar niet beperkt tot de Bribery Act 2010;

(b) zich niet bezighouden met activiteiten of praktijken op een manier die volgens de artikelen 1, 2 of 6 en 7 van de Bribery Act 2010een strafbaar feit vormen;

(c) in de landen waar u actief bent voldoen aan alle internationale verdragen ter bestrijding van omkoping (samen de “Anticorruptiewetten”), en

(d) gedurende de looptijd van deze overeenkomst uw eigen beleidsprocedures en -vereisten handhaven, en waar nodig afdwingen

19.2 U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een verzoek om enig onrechtmatig financieel of ander voordeel, ongeacht de aard daarvan, dat u hebt ontvangen in verband met de uitvoering van deze algemene voorwaarden en/of u stelt ons ervan op de hoogte wanneer een buitenlandse overheidsfunctionaris een functionaris of werknemer van u wordt of een direct of indirect belang in uw bedrijf verwerft (en u garandeert dat u geen buitenlandse ambtenaren als functionarissen, werknemers, directe of indirecte eigenaren hebt per de datum van deze algemene voorwaarden).

19.3 U zult ervoor zorgen dat iedereen die met u geassocieerd wordt en die diensten of goederen levert in verband met deze algemene voorwaarden, dat alleen doet op basis van een schriftelijke overeenkomst die soortgelijke verplichtingen oplegt als die welke aan u worden opgelegd krachtens deze clausule. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze personen de anti-omkoopwetten naleven en uitvoeren, en u bent direct aansprakelijk jegens ons voor elke schending van een van de anti-omkopingswetten door dergelijke personen

19.4 Voor het doel van deze clausule zal de betekenis van adequate procedures en buitenlandse overheidsfunctionarissen, en of iemand met iemand anders geassocieerd is worden bepaald volgens artikel 7 (2) van de Bribery Act 2010 (en richtlijnen gepubliceerd onder artikel 9 van die Wet), artikel 6 (5) en 6 (6) van die wet en artikel 8 van die wet respectievelijk. Voor de toepassing van deze clausule zal elke schending van deze clausule worden beschouwd als een wezenlijke

20. Algemeen

20.1 Een verklaring van afstand van enig recht onder deze algemene voorwaarden is alleen effectief als het een schriftelijke verklaring is en deze geldt alleen voor de partij aan wie de ontheffing is gericht en voor de omstandigheden waarvoor deze is verleend.

20.2 Tenzij specifiek anders bepaald, zijn de rechten die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden cumulatief en sluiten deze geen rechten uit die door

20.3 Als een bepaling (of een deel van een bepaling) van deze algemene Voorwaarden door een rechtbank of een bestuursorgaan met de juiste jurisdictie ongeldig, niet-afdwingbaar of illegaal wordt bevonden, blijven de andere bepalingen van kracht

20.4 Als een ongeldige, niet-afdwingbare of illegale bepaling geldig, uitvoerbaar of wettelijk zou zijn als een deel ervan werd verwijderd, is de bepaling van toepassing met alle wijzigingen die nodig zijn om de commerciële intentie uit te voeren

20.5 Deze algemene voorwaarden, en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere afspraken, regelingen of overeenkomsten tussen hen met betrekking tot het onderwerp

20.6 Elk van de partijen erkent en gaat ermee akkoord dat bij het aangaan van deze voorwaarden niet is vertrouwd op enige belofte, verzekering, verklaring, vertegenwoordiging, garantie of afspraak (al dan niet schriftelijk) van een persoon (ongeacht of deze een partij is onder deze algemene voorwaarden) met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden, anders dan zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze algemene voorwaarden

20.7 Het is u niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming onze rechten en plichten uit hoofde van deze algemene voorwaarden te cederen, over te dragen, op te dragen, uit te besteden of daar andere transacties mee te verrichten

20.8 Het is ons te allen tijde toegestaan, onder voorbehoud van naleving van clausules 2 (f) en 2 (g) van het Gegevensbeschermingsschema, alle of een van onze rechten of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden te cederen, over te dragen, opdragen, uit te besteden of daar andere transacties mee te verrichten. Niets in deze algemene voorwaarden beoogt om een partnerschap tot stand te brengen tussen de partijen en geen van de partijen is bevoegd om op te treden als agent van de ander partij of om de andere partij op enige wijze te binden (inclusief, maar niet beperkt tot, het afleggen van een verklaring of het verstrekken van garantie, het overnemen van enige verplichting of aansprakelijkheid en de uitoefening van enig recht of bevoegdheid). Deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten voordele van de partijen en (indien van toepassing) hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden, en zijn niet bedoeld om te profiteren van, of te worden afgedwongen door, iemand anders. We kunnen een persoon, firma of bedrijf als onze onderaannemer inschakelen om een of al onze verplichtingen na te komen en we kunnen onze rechten en plichten uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen.

20.9 Mededelingen aan een partij die vereist zijn uit hoofde van, of in verband met, deze overeenkomst dienen op schrift gesteld te worden en moeten persoonlijk aan de andere partij worden overhandigd of worden verzonden per aangetekende post of via een commerciële koeriersdienst, naar het adres dat vermeld is in deze algemene voorwaarden, of naar een ander adres dat door die partij voor dergelijke doeleinden is meegedeeld, of de mededelingen moeten per fax worden verzonden naar het faxnummer van de andere partij zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden. Een met de hand geleverd bericht wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van bezorging (of indien de bezorging niet binnen werkuren plaatsvindt, om 9 uur op de eerste werkdag na bezorging). Een correct geadresseerd bericht dat via vooraf betaalde eersteklas post of aangetekende post wordt verzonden, wordt als bezorgd beschouwd op het tijdstip waarop het in de normale loop van Een per fax verzonden kennisgeving wordt als bezorgd beschouwd op het moment van verzending (zoals weergegeven op de afdruk met tijdsvermelding van de afzender).

20.10 Deze algemene voorwaarden en eventuele geschillen voortvloeiend uit of in verband met het onderwerp ervan zijn onderworpen aan, en moeten worden geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van

20.11 De partijen komen onherroepbaar overeen dat de Nederlandse rechtbanken de exclusieve jurisdictie zullen hebben tot het beslechten van geschillen of vorderingen die ontstaan uit of in verband met de algemene voorwaarden.

GEGEVENSBESCHERMINGSSCHEMA

1. In dit schema hebben “Verwerken/Verwerking”, “Datasubject“, “Inbreuk persoonsgegevens” en “Speciale categorieën van persoonlijke gegevens” dezelfde betekenis als in de Gegevensbeschermingswetten. “Gegevensbeschermingswetten” betekent alle wetten die van toepassing zijn op het gebruik van gegevens met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare personen, waaronder de Data Protection Act 1998 (“DPA“), de Privacy en Electronic Communications Regulations 2003 en de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (de “GDPR“) die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd en/of vervangen, en voor zover van toepassing op een partij. “Persoonlijke gegevens” betekent alle persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd in de wetten voor gegevensbescherming) die van tijd tot tijd door ons worden verwerkt in verband met de levering van de diensten. “Gegevenscontroller” betekent een ‘gegevenscontroller’ voor de doeleinden van de DPA en een ‘controller’ in de zin van de AVG (aangezien dergelijke wetgeving van toepassing is). “Gegevensprocessor” betekent een ‘gegevensproccessor’ voor de doeleinden van de DPA en een ‘controller’ in de zin van de AVG (aangezien dergelijke wetgeving van toepassing is). “Modelcontractbepalingen” betekent Besluit 2010/87 / EU van de Commissie van 5 februari 2010 betreffende standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde verwerkers krachtens Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad. “Goedgekeurde onderaannemers” betekent de onderaannemers die we van tijd tot tijd mogen inzetten om ons te helpen de diensten te leveren, en die u kunt vinden aan het einde van dit databeschermingsschema.

2. Wanneer persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt op grond van de levering van onze diensten, erkennen de partijen dat wij namens u persoonsgegevens zullen verwerken in de hoedanigheid van gegevensverwerker. Verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ons, inclusief de soorten persoonsgegevens, de doeleinden en de duur van de verwerking en de categorieën gegevensonderwerpen worden gegeven in Bijlage 1 van dit schema. Als de verwerker van uw persoonsgegevens, zullen wij:

a. de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met uw wettige, gedocumenteerde en redelijke instructies verwerken (en u geeft ons hierbij opdracht persoonsgegevens te verwerken voor zover noodzakelijk om de diensten te verlenen), tenzij anderszins wordt vereist om te voldoen aan de EU- of nationale wetgeving waaraan wij zijn onderworpen, in welk geval wij (voor zover toegestaan door de wet) u op de hoogte brengen van die wettelijke eis alvorens de persoonsgegevens te verwerken;

b. bij het opmerken van een schending van persoonlijke gegevens:

i. u onverwijld op de hoogte stellen; en

ii. redelijkerwijs met u samenwerken en dergelijke redelijke commerciële stappen ondernemen die schriftelijk door u worden gevraagd om u te helpen bij het onderzoeken, beperken en verhelpen van die inbreuk in verband met persoonlijke gegevens, op voorwaarde dat u ons in alle gevallen alle kosten vergoedt (inclusief voor interne bronnen en eventuele kosten van derden) die in redelijkheid door ons zijn gemaakt om dergelijke hulp te bieden op grond van deze clausule 2 (b) (ii) binnen 14 dagen na de datum van onze factuur, voor zover de inbreuk in verband met de persoonlijke gegevens niet door ons is veroorzaakt;

c. u in commercieel opzicht redelijke assistentie bieden op uw schriftelijk verzoek om u te helpen omgaan met (i) verzoeken van gegevenssubjecten om hun rechten uit te oefenen onder wetten op gegevensbescherming en/of (ii) met een beoordeling, aanvraag, kennisgeving of onderzoek door een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingswetten, die betrekking hebben op de persoonsgegevens. U zult ons volledig vergoeden voor alle redelijke kosten (inclusief interne middelen en eventuele kosten van derden) die door ons zijn gemaakt om dergelijke hulp te bieden op grond van deze clausule 2 (c) binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur van ons;

d. technische en organisatorische maatregelen implementeren om een niveau van beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen dat aangepast is aan de risico’s voor personen die kunnen voortvloeien uit het per ongeluk of onwettig vernietigen, verliezen, wijzigen, ongeoorloofd openbaar maken van of toegang tot de persoonsgegevens;

e. ervoor zorgen dat onze werknemers die mogelijk toegang hebben tot de persoonsgegevens onderworpen zijn aan verbintenissen inzake vertrouwelijkheid;

f. alleen subverwerkers benoemen die toegang hebben tot de persoonlijke gegevens, waarbij de subverwerker een schriftelijk contract met ons is aangegaan waaruit verplichtingen voor de subverwerker voorvloeien welke zijn opgelegd krachtens artikel 28 van de GDPR (of andere gelijkwaardige verplichting op grond van gegevensbeschermingswetgeving). U stemt hierbij in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door (i) onze goedgekeurde taalkundigen (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en (ii) onze goedgekeurde onderaannemers. Indien we voornemens zijn een subverwerkers anders dan onze goedgekeurde taalkundigen en onderaannemers toegang tot uw gegevens te geven, zullen wij u hierover schriftelijk informeren. U kunt binnen 10 dagen na ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk bezwaar maken tegen dergelijke wijzigingen, maar als u binnen die termijn geen bezwaar maakt, wordt u geacht in te stemmen met de kennisgeving waarvan u in kennis bent gesteld. Als u bezwaar hebt tegen eventuele wijzigingen in ons gebruik van subverwerkers, kunnen wij, naar eigen goeddunken, het contract beëindigen door u 30 dagen vooraf schriftelijk op de hoogte te stellen;

g. geen persoonsgegevens uit de Europese Unie overdragen naar, toegang verkrijgen of verlenen tot dergelijke gegevens van buiten de Europese Economische Ruimte (“EER“) tenzij (i) de overdracht plaatsvindt naar, of toegang wordt gegeven vanuit een land waarvan de Europese Commissie op grond van artikel 25, lid 2, van de Gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46 / EG (of een gelijkwaardige bepaling op grond van gegevensbeschermingswetten) heeft besloten dat het een passend beschermingsniveau waarborgt voor de verwerking van persoonsgegevens een “Veilig land”); of (ii) waar dat niet het geval is, er maatregelen getroffen zijn om te voorkomen dat u door de overdracht/toegang de regels niet overtreedt die zijn opgenomen in de wetten op gegevensbescherming en die van toepassing zijn op de overdracht van persoonsgegevens uit de Europese Unie aan ontvangers buiten de EER. We hebben namens u standaardcontracten gesloten met onze goedgekeurde taalkundigen, die van toepassing zijn telkens wanneer een taalkundige persoonsgegevens uit de Europese Unie verwerkt op een niet-veilig land buiten de EER, waarvan u een exemplaar bij ons kunt aanvragen;

h. op uw kosten in commercieel opzicht redelijke assistentie verlenen zodat u kunt voldoen aan uw verplichtingen op grond van de artikelen 32 tot en met 36 (Beveiliging, inbreukmeldingen, beoordeling van de gevolgen van gegevensbescherming, voorafgaand overleg) van de AVG;

i. tenzij door u schriftelijk anders is aangegeven, gaat u ermee akkoord dat we de originele werken, vertaalde werken en andere materialen die persoonlijke gegevens kunnen bevatten, gedurende 13 maanden vanaf de voltooiing van een opdracht bewaren voor uw gemak, zodat u eventuele vragen met betrekking tot de diensten of de opdracht kunt stellen. U garandeert dat de bewaring van de persoonsgegevens door ons na voltooiing van een opdracht niet in strijd zal zijn met wetten op gegevensbescherming. Aan het einde van de periode van 13 maanden na afronding van een opdracht of, indien eerder, bij het aflopen of beëindigen van deze overeenkomst, zullen we alle persoonsgegevens retourneren (of zullen we deze op uw verzoek schriftelijk verwijderen vóór het einde van de periode van 13 maanden of binnen 14 dagen na beëindiging of afloop van deze overeenkomst) (en zullen we alle kopieën ervan verwijderen) die wij in ons bezit of onder controle hebben, tenzij we verplicht zijn de persoonlijke gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving; en

j. u alle informatie ter beschikking stellen die redelijkerwijs schriftelijk door u is gevraagd en (indien van toepassing) samenwerken bij het uitvoeren van een audit- of beoordelingsprocedure, zoals u redelijkerwijs kunt vereisen om te beoordelen of wij ons houden aan de verplichtingen zoals uiteengezet in artikel 2, altijd met dien verstande dat:

i. deze vereiste ons niet verplichten toegang te verlenen tot informatie over (i) onze interne prijsinformatie; (ii) informatie met betrekking tot onze andere klanten; (iii) een van onze niet-openbare externe rapporten; of (iv) interne rapporten opgesteld door onze interne auditafdeling;

ii. maximaal één audit of beoordeling mag worden geactiveerd op grond van deze clausule 2 (j) in een periode van twaalf (12) maanden; en

iii. u alle door u verstrekte of verkregen informatie in overeenstemming met deze clausule 2 (j) (iii) vertrouwelijk dient te houden; en

iv. u voldoet aan uw verplichtingen op grond van de wetten op gegevensbescherming.

3. U garandeert dat:

a. u uw verplichtingen op grond van wetten op gegevensbescherming zal nakomen;

b. alle persoonlijke gegevens die door u (of namens u) aan ons zijn verstrekt, worden verzameld en verstrekt in overeenstemming met de wetten op gegevensbescherming; en

c. onze verwerking van dergelijke persoonsgegevens in overeenstemming met deze overeenkomst geen wetten op gegevensbescherming zal schenden.

4. Indien wij op enig moment, naar ons redelijk oordeel, deze bijlage moeten wijzigen om te voldoen aan onze verplichtingen onder de wet op gegevensbescherming, stemt u ermee in om schriftelijke wijzigingen aan te brengen in het schema die naar ons redelijk oordeel vereist zijn.

 

BIJLAGE 1

VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De aard en het doel van het verwerken

Wij zullen de persoonsgegevens verwerken met als doel het leveren van de diensten.

Soorten persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die met ons en onze sub-processors worden verwerkt:

  • bij het mondeling of telefonisch leveren van tolkdiensten;
  • in documentatie die we voor u vertalen; en
  • in eventuele bijbehorende documentatie die door u wordt verstrekt.

Categorieën gegevensonderwerpen

U en uw medewerkers.

De persoon uit wiens naam wij tolkdiensten leveren.

Alle personen van wie we persoonlijke gegevens ontvangen gedurende het leveren van tolkdiensten of in de documentatie die we voor u vertalen.

Alle andere personen van wie we tijdens het leveren van tolk- of vertaaldiensten persoonlijke gegevens ontvangen via enige bijbehorende documentatie.

Duur van de verwerking

Wij bewaren de originele werken, vertaalde werken en andere materialen die persoonlijke gegevens kunnen bevatten gedurende 13 maanden vanaf de voltooiing van een opdracht voor uw gemak, zodat u eventuele vragen met betrekking tot de diensten of de opdracht kunt stellen. Aan het einde van de periode van 13 maanden na afronding van een opdracht of, indien eerder, bij het aflopen of beëindigen van deze overeenkomst, zullen we alle persoonsgegevens verwijderen die we in ons bezit of onder controle hebben (of zullen we ze op uw verzoek schriftelijk verwijderen vóór het einde van de periode van 13 maanden of binnen 14 dagen na beëindiging of afloop van deze overeenkomst) (en zullen we alle kopieën ervan verwijderen), tenzij we verplicht zijn de persoonlijke gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.